REGULAMIN

REGULAMIN2019-09-04T19:46:15+00:00

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ pod nazwą „OLEŚNICA ROCK FESTIWAL 2019

Lokalizacja Strefy Rekreacyjnej: Podzamcze, ul. Wałowa, 56-400 Oleśnica

Daty organizacji i czasy trwania imprezy:
07.09.2019. g. 17.00 – g. 23.30
08.09.2019. g. 15.00 – g. 23.00

Postanowienia ogólne: 

 • Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem), został wydany na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U. 2017r., Poz. 1160 z późniejszymi zmianami), zwana dalej Ustawą oraz na podstawie Kodeksu Cywilnego.
 • Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy pod nazwą „OLEŚNICA ROCK FESTIWAL 2019”, która odbędzie się w dniach 7-8 września 2019r. w Oleśnicy, na Podzamczu przy ulicy Wałowej (zwanej dalej Imprezą), Fundację ORF z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56E/16 (zwaną dalej Organizatorem).
 • Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy, będą chciały przebywać na terenie, na którym odbywa się impreza. Każda osoba przebywająca na wyznaczonym terenie Imprezy, bezwarunkowo zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także uregulowanie praw i obowiązków uczestników imprezy.
 • Poniższe określenia używane w dalszej treści Regulaminu mają następujące znaczenia:

Służby Porządkowe – powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących.

Teren imprezy – miejsce, wyznaczony i wygrodzony obszar, na którym przeprowadzana jest Impreza, o powierzchni 1.000m2 i przeznaczony dla maksymalnie 2.000 osób.

Uczestnik Imprezy – każda osoba uczestnicząca w Imprezie lub znajdująca się na jej Terenie w czasie jej trwania. Uczestnikiem Imprezy mogą być osoby nieletnie, ale jedynie pod opieką osoby pełnoletniej i na wyłączną odpowiedzialność osoby pełnoletniej, pod której opieką pozostaje).

Wstęp na Teren Imprezy:

 • Wstęp na teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim, z wyłączeniem następujących osób:
 • wobec których zostało wydane orzeczenie:

– zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 • odmawiających poddania się czynnościom Służby Porządkowej, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu.
 • w wieku poniżej 13 lat bez opieki rodzica lub innej osoby pełnoletniej pełniącej rolę opiekuna.
 • Organizator Imprezy, poprzez działające w jego imieniu Służby Porządkowe, może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne przedmioty, materiały, wyroby, napoje alkoholowe, środki lub substancje wybuchowe, pirotechniczne, itp.,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub dla porządku Imprezy,
d) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
e) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
f) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,

g) jeżeli liczba osób znajdujących się na Terenie Imprezy przekroczy dopuszczalną maksymalną ilość.

 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
  a) Służby Porządkowe i Służby informacyjne,
  b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego ich pracę,
  c) udostępnienie pomocy medycznej,

d) udostępnienie zaplecza sanitarnego,

 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń służb porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników Imprezy, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  b) materiałów wybuchowych,
  c) wyrobów pirotechnicznych,
  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  e) napojów bezalkoholowych,
  f) napojów alkoholowych,
  g) narkotyków, wszelkich środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  h) wszelkich artykułów spożywczych,
  i) przedmiotów szklanych,

j) sprzętu rejestrującego audio i video, w tym dronów, selfie-sticków i profesjonalnych aparatów fotograficznych powyżej 3.2 MPix,

g) zamkniętych paczek, toreb, pakunków.

 • Ponadto zakazuje się:
  a) poruszania się na rowerze, deskorolce, hulajnodze, łyżworolkach, itp.
  b) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy,
  c) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
  d) wnoszenia i używania aparatów profesjonalnych z wymienną optyką oraz innych aparatów i nośników rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z zaleceniami Organizatora.
 • Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy w zakresie zachowania Uczestników Imprezy, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren Imprezy lub Policji.
 • Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty,
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy,
  e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
  f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 • Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 • Służby Porządkowe, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  a) ręczne wykrywacze metalu,
 • łączność bezprzewodową,
 • latarki,
 • środki opatrunkowe,
 • środki transportu,
 • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 • Sprzęt obsługujący Imprezę: sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne); namiot akustyka.
 • Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  a) widownia – miejsca stojące dostępne dla publiczności, teren o powierzchni  1.000 m2, przeznaczony dla 2.000 osób;
  b) zaplecze organizacyjne, punkty stałego zabezpieczenia przez Służby Porządkowe.
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 • W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 • Ocena / kwalifikacja przedmiotów, posiadanych przez Uczestników Imprezy na Terenie Imprezy, jako niebezpieczne, należy wyłącznie do Służb Porządkowych.
 • Niniejszy Regulamin będzie udostępniony przy wejściach na teren imprezy masowej.
  Ponadto niniejszy Regulamin będzie dostępny w punkcie informacyjnym znajdującym się przy terenie imprezy masowej podczas jej trwania.

Organizator – Fundacja ORF.

———————-

REGULAMIN STREFY REKREACYJNEJ wraz z Namiotem VIP
przy imprezie masowej pn. „OLEŚNICA ROCK FESTIWAL 2019

Lokalizacja Strefy Rekreacyjnej: Podzamcze, ul. Wałowa, 56-400 Oleśnica

Daty organizacji i czasy trwania imprezy:
07.09.2019. g. 17.00 – g. 23.30
08.09.2019. g. 15.00 – g. 23.00

Postanowienia ogólne: 

 • Regulamin wydany jest przez organizatora imprezy pod nazwą „OLEŚNICA ROCK FESTIWAL 2019”, która odbędzie się w dniach 7-8 września 2019r. w Oleśnicy, na Podzamczu przy ulicy Wałowej (zwanej dalej Imprezą), Fundację ORF z siedzibą: 56-400 Oleśnica, ul. Wojska Polskiego 56E/16 (zwaną dalej Organizatorem).
 • Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy, będą chciały przebywać na terenie, na którym odbywa się impreza. Każda osoba przebywająca na wyznaczonym obszarze Strefy Rekreacyjnej Imprezy, bezwarunkowo zobowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 • Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa podczas Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także uregulowanie praw i obowiązków uczestników imprezy.
 • Poniższe określenia używane w dalszej treści Regulaminu mają następujące znaczenia:

Służby Porządkowe – powołane przez Organizatora osoby, w tym pracownicy agencji ochrony legitymujące się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących.

Teren imprezy – wyznaczony i ogrodzony obszar Strefy Rekreacyjnej Imprezy pn. „Oleśnica Rock Festiwal 2019”, wewnątrz którego przeprowadzana jest impreza masowa (odrębnie wyznaczona). W obszar Terenu Imprezy wlicza się również Namiot VIP.

Uczestnik Imprezy – każda osoba znajdująca się wewnątrz Strefy Rekreacyjnej lub Namiotu VIP, mogąca brać udział w imprezie masowej, której obszar został umieszczony wewnątrz Strefy Rekreacyjnej. Uczestnikami Imprezy mogą być osoby nieletnie, ale jedynie stale znajdujące się pod opieką osoby pełnoletniej i na wyłączną odpowiedzialność osoby pełnoletniej, pod której opieką pozostają).

Wstęp na Teren Imprezy:

 • Wstęp na teren imprezy jest płatny i przysługuje wszystkim, z wyłączeniem następujących osób:
 • wobec których zostało wydane orzeczenie:

– zakazujące wstępu na imprezę masową, w razie ukarania za wykroczenia, o których mowa w art. 22 Ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,

– zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art 6 pkt 2 Ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich;

 • odmawiających poddania się czynnościom Służby Porządkowej, o których mowa w pkt. 9 Regulaminu.
 • w wieku poniżej 13 lat bez opieki rodzica lub innej osoby pełnoletniej pełniącej rolę opiekuna.
 • Organizator Imprezy, poprzez działające w jego imieniu Służby Porządkowe, może odmówić wstępu na imprezę oraz przebywania na niej osobom:

a) znajdującym się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
b) posiadającym broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały, wyroby, napoje alkoholowe, środki lub substancje wybuchowe, pirotechniczne, itp.,
c) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającym zagrożenie bezpieczeństwa lub dla porządku Imprezy,
d) noszącym buty o metalowych zakończeniach,
e) których wygląd zewnętrzny uniemożliwia identyfikację,
f) posiadającym inne niebezpieczne przedmioty,

g) spożywającym na Terenie Imprezy alkohol z jakichkolwiek innych pojemników, niż otwarte – lekkie – jednorazowe, dostępnych wyłącznie w stoiskach zorganizowanych przez Organizatora,

h) jeżeli liczba osób znajdujących się na Terenie Imprezy przekroczy bezpieczną ilość (wg oceny Służb Porządkowych).

 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo Uczestnikom Imprezy oraz porządek podczas trwania imprezy, poprzez m.in.:
  a) Służby Porządkowe i Służby informacyjne,
  b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i organizującego ich pracę,
  c) udostępnienie pomocy medycznej,

d) udostępnienie zaplecza sanitarnego,

 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na terenie imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Organizatora oraz Służb Porządkowych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 • Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych Uczestników Imprezy, a w szczególności zobowiązani są przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy Imprezy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 • Zabrania się wnoszenia i posiadania w trakcie Imprezy:
  a) broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,
  b) materiałów wybuchowych,
  c) wyrobów pirotechnicznych,
  d) materiałów pożarowo niebezpiecznych,
  e) napojów bezalkoholowych,
  f) napojów alkoholowych,
  g) narkotyków, wszelkich środków odurzających lub substancji psychotropowych,
  h) wszelkich artykułów spożywczych,
  i) przedmiotów szklanych,

j) sprzętu rejestrującego audio i video, w tym dronów, selfie-sticków, aparatów fotograficznych wyposażonych w lampę błyskową i profesjonalnych aparatów fotograficznych powyżej 3.2 MPix,

g) zamkniętych paczek, toreb, pakunków.

 • Ponadto zakazuje się:
  a) poruszania się na rowerze, deskorolce, hulajnodze, łyżworolkach, itp.
  b) wprowadzania psów i innych zwierząt na teren Imprezy,
  c) prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej na terenie Imprezy.
  d) wnoszenia i używania aparatów profesjonalnych z wymienną optyką oraz innych aparatów i nośników rejestracji obrazu i dźwięku zgodnie z zaleceniami Organizatora.
 • Organizator w zakresie określonym Ustawą z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy w zakresie zachowania Uczestników Imprezy, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego, albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na teren Imprezy lub Policji.
 • Służby Porządkowe, legitymując się identyfikatorem umieszczonym w widocznym miejscu, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy,
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają niebezpieczne przedmioty lub alkohol zakupiony poza Terenem Imprezy,
  d) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Terenu Imprezy,
  e) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie lub odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inna osobę, na zasadach określonych w Ustawie z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych,
  f) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 • Służby Porządkowe są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 • Służby Porządkowe, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażone m.in. w:
  a) ręczne wykrywacze metalu,
 • łączność bezprzewodową,
 • latarki,
 • środki opatrunkowe,
 • środki transportu,
 • inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 • Sprzęt obsługujący Imprezę: scena; sprzęt nagłośnieniowy i oświetleniowy; wygrodzenia (barierki ochronne, płoty); namiot akustyka i oświetleniowca z konsolami sterującymi; stoiska handlowe (sprzedające gastronomię i piwo) i rozrywkowe; zaplecze sanitarne (przenośne toalety); namiot VIP, namioty Organizatora i artystów; 
 • Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe.
 • Ocena / kwalifikacja przedmiotów, posiadanych przez Uczestników Imprezy na Terenie Imprezy, jako niebezpieczne, należy wyłącznie do Służb Porządkowych.
 • Niniejszy Regulamin będzie udostępniony przy wejściach do Strefy Rekreacyjnej.
  Ponadto niniejszy Regulamin będzie dostępny w punkcie informacyjnym znajdującym się przy terenie imprezy masowej podczas jej trwania.

Organizator – Fundacja ORF.